බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

English (United Kingdom)SinhalaTamil

කරුණාකර ඇතුල්වන්න

මෙහි ඇතුල් වීමෙන් නවතම සංවර්ධන පුවත් හා ව්‍යාපෘතීන් ගැන ඔබ දැනුවත් කළ හැක.

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා

Current Projects 2016

65,000 Permanent Housing Programme for Conflict Affected Families in the Northern and Eastern Provinces                           

Read more...

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා සටහන් -2015

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා සටහන් -2015

මෙතනින් බලන්න

නැවත පදිංචි කිරීමේ ඉදිරි පියවර සකස් කිරීම වෙනුවෙන් පවත්වනූ ලැබූ වැඩසටහන

නැවත පදිංචි කිරීමේ ඉදිරි පියවර සකස් කිරීම වෙනුවෙන් පවත්වනූ ලැබූ වැඩසටහන

මෙතැනින් බලන්න


Bid Submission

Invitation for Bids for Office Space

Click to Download

Expressions of Interest

Invitation for Expressions of Intereset for constructing 65,000 Nos. Houses for Conflict Effected Families In Northern and Eastern Provinces in Sri Lanka

Click to Download - EOI 

NATIONAL POLICY ON DURABLE SOLUTIONS

National Policy on Durable Solutions for Conflict Affected Displacement      

Click to Download

දැක්ම සහ මෙහෙවර

දැක්ම “නැවත පදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව සමාජයටත් ජාතික ආර්ථිකයටත් ඵලදායී අයුරින් දායක විය හැකි තෘප්තිමත් ප්‍රජාවක්”
මෙහෙවර "උතුරු හා නැගෙහිර පළාත් වල පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අභ්‍යාන්තරික වශයෙන් අවතැන් වු සහ සිය රට බලා පැමිණෙන සරණාගත ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය නංවාලීම සදහා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියත්මක කිරීම මගින් ඔවුන් ගෞරවාන්විත හා සුරක්ෂිත ජීවන තත්වයන් සලසාලිම තහවුරු කිරීම"  

අමාත්‍යතුමා

foto 2

ගරු ඩි. එම්. සවාමිනාදන් මැතිතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මැතිතුමා

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තු‍මා

uri mr1503406078092

ඉංජි. පී. සුරේෂ් මහතා

ලේකම්තුමාගේ පණිවිඩය......