බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

English (United Kingdom)SinhalaTamil

කරුණාකර ඇතුල්වන්න

මෙහි ඇතුල් වීමෙන් නවතම සංවර්ධන පුවත් හා ව්‍යාපෘතීන් ගැන ඔබ දැනුවත් කළ හැක.

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා

Current Projects 2016

65,000 Permanent Housing Programme for Conflict Affected Families in the Northern and Eastern Provinces                           

Read more...

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා සටහන් -2015

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා සටහන් -2015

මෙතනින් බලන්න

නැවත පදිංචි කිරීමේ ඉදිරි පියවර සකස් කිරීම වෙනුවෙන් පවත්වනූ ලැබූ වැඩසටහන

නැවත පදිංචි කිරීමේ ඉදිරි පියවර සකස් කිරීම වෙනුවෙන් පවත්වනූ ලැබූ වැඩසටහන

මෙතැනින් බලන්න


Expressions of Interest

Invitation for Expressions of Intereset for constructing 65,000 Nos. Houses for Conflict Effected Families In Northern and Eastern Provinces in Sri Lanka

Click to Download - EOI 

NATIONAL POLICY ON DURABLE SOLUTIONS

National Policy on Durable Solutions for Conflict Affected Displacement      

starClick to Download

දැක්ම සහ මෙහෙවර

දැක්ම “නැවත පදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව සමාජයටත් ජාතික ආර්ථිකයටත් ඵලදායී අයුරින් දායක විය හැකි තෘප්තිමත් ප්‍රජාවක්”
මෙහෙවර "උතුරු හා නැගෙහිර පළාත් වල පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණය හේතුවෙන් අභ්‍යාන්තරික වශයෙන් අවතැන් වු සහ සිය රට බලා පැමිණෙන සරණාගත ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැපයීම සහ ඔවුන්ගේ ජීවන තත්වය නංවාලීම සදහා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායී ලෙස ක්‍රියත්මක කිරීම මගින් ඔවුන් ගෞරවාන්විත හා සුරක්ෂිත ජීවන තත්වයන් සලසාලිම තහවුරු කිරීම"  

කාලීන සිදුවීම්

Parliment Question 26.08.2016 Read More....

Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs Mr.D.M. Swaminathan attended the conference on 'Migration and IDPs in South Asia' Read More....

News Paper article published Read More....

Minister of Prison Reforms Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs, Hon. D.M. Swaminathan presented land ownership certificates to over 190 families living in Sidhambarapuram village in Vavuniya, on Thursday. 

Read More....

The Deparment of Civil Engineering of the Engineering Faculty of Peradeniya University conducting a study about the technical implications of the 65000 housing project in the North, has stated that the  Read More....

Visit of office bearers of SAARCLAW on a courtesy call on the Minister of Prison Reforms, Rehabilitaion, Resettlement and Hindu Religious Affairs Hon.D.M.Swaminathan on 14th June 2016

The office bearers of SAARCLAW made a courtesy call on the Minister of Prison Reforms, Rehabilitaion, Resettlement and Hindu Religious Affairs, Hon.D.M.Swaminathan on 14th June 2016. South Asian Association for Regional Co-operation in Law, Read More....

Speech to Parliament by Minister of Prison Reforms, Rehabilitation, Resettlement and Hindu Religious Affairs ....Read More....

Prime Minister Hon. Ranil Wickramasinghe graced the 107th International Rotary Convention.Read More....

Hon. Minister met IGP Pujith Wijesundara on Monday.The meeting was held to discuss the security situation in Jaffna.Read More....

Government of Japan provides financial assistance worth 2100million rupees to Jaffna University

Strengthing the long term economic coperation between the government of Japan ....Read More....

3rd Asia Pacific Regional Correctional Managers Conference - 2016

Speech of Hon. Minister D.M.Swaminathan....Read More....

Hon. Minister inspectiing the Sniffer dogs at Welikada Priison.Read More....

Hon. Minister attending the laying foundation stone for the Hindu Swami Cultural Centre.Read More....

Hon. Minister attending the Sampoor land releasing ceremony with.Read More....

අමාත්‍යතුමා

foto 2

ගරු ඩි. එම්. සවාමිනාදන් මැතිතුමා

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

රාජ්‍ය අමාත්‍ය

ගරු. එම්.එල්.ඒ.එම්. හිස්බුල්ලා මැතිතුමා

ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ පණිවිඩය

අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තු‍මා

statesec2

ඩබ්ලිව්.එම්.පී.ජී වික්‍රමසිංහ මහතා