නැවත පදිංචි කිරීමේ, ප්‍රතිසංස්කරණය හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශයේ කාර්යයන් හා කර්තව්‍යයන්

අායතනික ව්‍යුහය    ක්ලික් කරන්න බාගත කිරීමටප්‍රධාන කාර්යයන්:

ප්‍රතිපත්ති:


අදාළ ප්‍රධාන පාර්ශවකරුවන් සමඟ සාකච්ඡාකොට නැවත පදිංචි කිරීමේ සමස්ත ප්‍රතිපත්තිය සම්පාදනය කොට යාවත්කාලීන කිරීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.


පරිපාලනමය හා මානව සම්පත් සංවර්ධනය


 • කාර්යමණ්ඩලය තෝරාගැනීම, ස්ථානගත කිරීම හා විශ්‍රාම ගැන්වීම.
 • කාර්යමණ්ඩලයෙහි දැනුම හා කුසලතා නංවාලීම.
 • කාර්යමණ්ඩලයෙහි කාර්යසාධනය ඇගයීමට ලක් කිරීම.
 • කාර්යමණ්ඩලය සම්බන්ධයෙන් සම්පුර්ණ දත්ත පාදයක් පවත්වාගෙන යාම.
 • විනය කළමනාකරණය.
 • දුක්ගැනවිලි කළමනාකරණය.
 • අන්තර් සන්නිවේදනය හා මහජන සබඳතා කළමනාකරණය..

ගිණුම්කරණ, මුල්‍ය හා විගණන


 • රාජ්‍ය ගිණුම් පිළිබද පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (COඵෑ සහ රාජ්‍ය. ව්‍යවසාය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභාව (COඵ්E) යන අයතනයන්ට යැවිය යුතු වාර්තා සකස් කිරීම.
 • වාර්ෂික අයවැය ඇස්තමේන්තු සකස් කිරීම.
 • සැපයුම් හා සේවා ප්‍රසම්පාදනය කිරීම.
 • සේවක පිරිස් හා සෙසු අයට වැටුප් ගෙවීම.
 • අමාත්‍යංශයේ සහ ඒ යටතේ පවතින ආයතනයන්හි විගණන කටයුතු සිදුකිරීම.
 • වාර්ෂික මුල්‍ය ප්‍රකාශ සකස් කිරීම.
 • ප්‍රාග්ධන වත්කම් කළමනාකරණය කිරීම.
 • අයවැය ප්‍රතිපාදන සම්බන්ධයෙන් පසුවිපරම් කටයුතු සිදු කිරීම.
 • අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරන ලද රාජ්‍ය මුල්‍ය කළමනාකරණය කිරීම.

සැලසුම් හා සංවර්ධන


 • සංයුක්ත සැලැස්ම සකස් කිරීම.
 • වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම.
 • සංයුක්ත සැලැස්ම හා ක්‍රියකාරී සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී කාර්යසාධනය සමාලෝචනයට ලක් කිරීම
 • අර්ධ කාලීන වාර්තා සකස් කිරීම.
 • වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව සකස් කිරීම සහ ප්‍රකාශයට පත් කිරීම.
 • නැවත පදිංචි කිරීම හා ආශ්‍රිත විෂයයන් පිළිබද තොරතුරු අඩංගු දත්ත පාදයක් කළමනාකරණය කිරීම.
 • දේශීය හා විදේශීය මූල්‍ය ව්‍යාපෘතීන්හි (අදාළ වන පරිදි) කාර්ය සාධනය පසුවිපරම් කිරීම.
 • සන්නිවේදන තාක්ෂණය පාදක කොටගත් තොරතුරු පද්ධතියක් සංවර්ධනය කිරීම හා ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • සංවර්ධන වයපෘතීන් ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • අභ්‍යන්තරික වශයෙන් අවතැන් වූ ප්‍රජාව හා නැවත පදිංචි කළ ප්‍රජාවෙහි අවශ්‍යයතා හඳුනාගැනීම සහ වාර්තා සකස් කිරීම.

නියාමන


 • අදාළ පරිදි නීති සම්පාදනය කිරීම / සංශෝධනය කිරීම / අලුතෙන් සකස් කිරීම.
 • නැවත පදිංචි කිරීමට අදාළ ගැටලු සම්බන්ධයෙන් උපදෙස් / උපදේශන සේවා ලබාදීම..
 

current events

2014 මාර්තු 13 වෙනි බ්‍රහස්පතින්දා, 09:08

ගැටුම් හේතුවෙන් විපතට පත් උතුරු-නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල සමාජ යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීම සදහා වූ ජපන් ආධාර ව්‍යාපෘතීන් පුඵල් කෙරේ

kep-2 උතුරු නැගෙනහිර පළාත්තුළ සමාජ යටිතල පහසුකම් ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමටත් ජිවනෝපාය දියුණු කිරීමටත් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීමටත් ව්‍යාපෘතීන් හි දෙවන අදියර සඳහාවූ මූල්‍යාධාර වශයෙන් ඩොලර් මිලියන 3.7ක් ලබාදීමට ජපන් රජය එකඟත්වය පළ කර ඇත. මීට අදාළ හුවමාරු ලේඛන වලට ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින ජපන් තානාපති අතිගරු නොබූහිටෝ හොබෝ මැතිතුමා මැතිතුමා සහ UN HABITAT හි ප්‍රධාන තාක්ෂණික උපදේශක ඩිම් මක්නයිර් මහතා අතර නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජනක සුගතදාස මහතා ඉදිරියේ 2014 මාර්තු මස 11 දින ප.ව.3.30ට තානාපති නිල නිවසේදී අත්සන් තබන ලදී.

kep-2මෙම ව්‍යාපෘතිය තිරසාර පුනරුත්ථාපනය; ප්‍රතිසංස්කරණය ආධාර සහ මූලික සේවා වැඩිදියුණු කිරීම තුළින් උතුරු පළාතේ කිළිනොච්චිය,මුලතිව් සහ මන්නාරම යන දිස්ත්‍රික්කවල සහ නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ සිටින විපතටපත් ජනතාවගේ යළි ඒකාග්‍රවීමේ අවශ්‍යතා ළඟාකර ගැනීම අරමුණ කර ඇත. හානියට පත් කුඩා සමාජ යටිතල පහසුකම් ප්රතිසංස්කරණය, පුනරුත්ථාපනය කිරීම, මාර්ග, ගබඩා පහසුකම්, වාරිමාර්ග, යනාදිය වැඩිදියුණු කිරීම, සමාජයේ නිපුණතා සංවර්ධනය, වෘත්තීමය හා නායකත්ව පුහුණු මඟින් කාන්තාවන් සවිබල ගැන්වීම, ඉතුරුම් ණය යනාදිය හදුන්වාදීම වැනි කරුනු මෙම ව්‍යාපෘතියට අයත් වේ.

kep-2මෙම උත්සව අවස්තාවට එක්ව සිටි පිරිස ඈමතූ නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශයේ ලේකම් ජනක සුගතදාස මහතා කියා සිටියේ, ගැටුම් හේතුවෙන් විපතටපත් මුලතිව්, කිළිනොච්චිය, මන්නාරම හා මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කවල අවශ්‍යතා ප්‍රජා මට්ටමේ යටිතල පහසුකම් අවශ්‍යතා සපුරාලීමෙහිලා ජපන් රජයේ ආධාර පිළිබඳව ප්‍රශංසා පළ කළේය. තවද මෙම ව්‍යාපෘතීය උතුරු-නැගෙනහිර පළාත්වල නැවත පදිංචිකළ පවුල් 224,432 කට යහපතක් වන ආකාරයට ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ඉදිරියට ගෙනයනු ලබන භෞතික යටිතල පහසුකම් සහ ජීවනෝපාය පහසුකම් නංවාලීමේ ක්‍රියාදාමයන්ට ඌනපූරකයක්වනු ඇතැයි පැවසීය.

 

Current Projects

Publications


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 ENGLISH PART 1

 

Click here to download


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 ENGLISH PART 2

 

Click here to download

ANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 ENGLISH PART 3

 
 
Click here to download


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 TAMIL PART 1

 
 
Click here to downloadANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 TAMIL PART 2

 


Click here to download


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 TAMIL PART 3

 

Click here to downloadANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 SINHALA PART 1

 


Click here to download


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 SINHALA PART 2

 


Click here to download


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2012 SINHALA PART 3

 

Click here to download


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2011 ENGLISH ANNUAL PROGRESS REPORT - 2011 TAMIL 


ANNUAL PROGRESS REPORT - 2011 SINHALA Resettlement News Letter November 2011

PERFORMANCE AND PROGRESS REPORT -2010
PERFORMANCE REPORT - 2009
 
Click here to download Performance Report Tamil Version
Version:Tamil
Click here to download Performance Report Sinhala Version
Version:Sinhala
 
 
 

   

Messages

 

අමාත්‍යංශයේ ලේකම්තු‍මාගේ පණිවුඩය


ශ්‍රි ලංකාවේ දශක තුනක් මුළුල්ලේ පැවති අභ්‍යන්තර සන්නද්ධ ගැටුම් හේතුකොට ගෙන සිය වාසස්ථාන අහිමි වු සහ අවතැන් වු සියලු ජනතාව ඔවුන්ගේ මුල් වාසස්ථානයන්හි ගෞරවාන්විතව නැවත පදිංචි කිරී‍ම සහතික කිරීම නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රධාන අරමුණ වේ.

මේ කරුණ සම්බන්ධයෙන් පිළිපැදිය යුතු ක්‍රියාමාර්ගය රජයේ ප්‍රතිපත්ති රාමුව වන "මහින්ද චින්තන - ඉදිරි දැක්මෙහි" පැහැදිලිව සඳහන් කර ඇත. අභන්තරික වශයෙන් අවතැන් වූ ජනතාව නැවත පදිංචි කිරීමේ හෝ නැවත ස්ථාන ගත කිරීමේ ක්‍රියාදාමය තුළ නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය ප්‍රධාන වශයෙන්ම පැතිකඩ දෙකක් පිළිබඳව අවධානය යොමු කරයි. අභ්‍යන්තරික වශයෙන් අවතැන් වු ජනතාවට අවශ්‍යව මුලික මානුෂීය ආධාර ලබා දීම එයින් ප්‍රමුඛ වේ. මේ සම්බන්ධයෙන් නවාතැන්, ආධාර, පිසූ ආහාර, වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය(මාස 6කට / ඊට වැඩි), ජලය හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් මෙන්ම අධ්යා පන හා සෞඛ්‍ය පහසුකම් අමාත්‍යාංශය විසින් සපයනු ලැබේ. අභ්යනන්තරික වශයෙන් අවතැන් වූ සහ නැවත පදිංචි කළ පවුල් 300,000 කට පමණ මෙවැනි පහසුකම් ලබා දී ඇත. අදාළ පහසුකම් ලබා දීම, අධීක්ෂණය කිරීම යනාදිය තුළින් නැවත පදිංචි කළ ප්රෙජාව සෙසු ප්රපජා සමග යළි ඒකාබද්ධ වීමට හැකිවන පරිසරයක් ගොඩනැගීම දෙවැනි කරුණ‍ වේ. එනම් නැවත පදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව සාමාජීය හා පුද්ගලික මට්ටමින් යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීම හා විපතට පත් ජනතාවට ජීවනාධාර පහසුකම් ප්රලතිස්ථාපනය කිරීමයි.

පානීය ජලය, සනීපාරක්ෂාව, නවාතැන් වැනි මුලීක පහසුකම් සමග විනාශයට පත් ප්රවදේශයන් හි සිටින තරුණ ප්රනජාවෙහි ව්යසවසායකත්ව හා වෘත්තීය කුසලතා සඳහා අවස්ථා ඇති කිරීම සම්බන්ධයෙන් අමාත්යාං ශය වැඩිමනත් වශයෙන් අවධානය යොමු කරයි. මානුෂීය මෙහෙයුම් හේතු කොට ගෙන අවතැන් වූවන් නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතුද සම්පුර්ණ වීම හේතුවෙන් ශ්රීු ලංකා රජයේ ප්රඅතිපත්ති ප්රදකාරව ශ්රීු ලංකාවේ සිට සංක්රශමණය වී ඉන්දියාව හා සෙසු රටවල ‍ජීවත් වන ශ්රීය ලාංකිකයින් යලි මෙරටට ගෙන්වා ගැනීමට හැකි වන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරී‍මට අවශ්යර කටයුතුද කිරීම කෙරෙහි මෙම අමාත්යාංමශයේ අවධානය නුදුරු අනාගතයේ දී යොමු වනු ඇත.

තවද, අවතැන් වූ මුස්ලිම් හා සිංහල පවුල් ඔවුන් කලින් ජීවත් වූ ප්රයදේශයන් හි කඩිනමින් නැවත පදිංචි කිරීමට අවශ්යැ පහසුකම් සලසා දීමට නියමිතයි. මෙම අමාත්යාං ශයේ ක්රිුයාකාරකම් පිළිබඳව පාර්ශවකරුවන් හා මහජනතාව දැනුවත් කිරීම මෙම වෙබ් අඩවියේ අරමුණ වේ. මෙතුලින් පාර්ශවකරුවන් සියලුදේනාටම ප්ර තිලාභ අත්වනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි.

ජනක සුගතදාස
ලේකම්, නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යාංශය

 

VisionMision

2013 ඔක්තෝබර් 27 වෙනි ඉරිදා, 16:53

“නැවත පදිංචි කිරීමෙන් අනතුරුව සමාජයටත් ජාතික ආර්ථිකයටත් ඵලදායී අයුරින් දායක විය හැකි තෘප්තිමත් ප්‍රජාවක්”

   

තවත් ලිපි...

‍ 1 / 2 පිටුව