බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

English (United Kingdom)SinhalaTamil

කරුණාකර ඇතුල්වන්න

මෙහි ඇතුල් වීමෙන් නවතම සංවර්ධන පුවත් හා ව්‍යාපෘතීන් ගැන ඔබ දැනුවත් කළ හැක.

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා

Current Projects

වැලිඔය තිරසාර සංවර්ධන නිවාස වැඩසටහන...........

අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් පරිදි, වැලිඔය ප්‍රදේශයේ නැවත පදිංචි කළ ප්‍රජාවගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා 2012 ජූලි මස 29 වන දින වැලිඔය තිරසාර සංවර්ධන නිවාස වැඩසටහන ආරම්භ කරන ලදී. මෙම වැඩසටහනේ පළමුවන අදියරය යටතේ හැළඹවැව, කල්යාණපුර - I, කල්යාණපුර - III, මොණරවැව, ගජබාපුර යන ගම්මානයන් හි අලුතින් නිවාස 500ක් ඉදිකෙරෙන අතර, ජනකපුර, කිරිඉබ්බන්වැව, ඇතාවැටුණු වැව, නිකවැව දකුණ, නව ගජබාපුර, ඇහැටුගස්වැව යන ගම්මානයන්හි මෙම වැඩසටහනේ දෙවන අදියරය යටතේ නිවාස 357ක් ඉදිකිරීමට නියමිතයි.

නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශය, වාරිමාර්ග හා ජල සම්පත් කළමණාකරණ අමාත්‍යංශය, ඉදිකිරීම්, ඉංජිනේරු සේවා, නිවාස හා පොදු පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යන ආයතනයන්හි සාමුහික ප්‍රයත්නයක් වන මෙම වැඩසටහන, ශ්‍රී ලංකාවේ ග්‍රාමීය සංවර්ධයෙහි නව මුහුණුවරක් සනිටුහන් කිරීමට සමත්ව ඇත. මෙම වැඩසටහන යටතේ නිවාස ඉදිකෙරෙන අතර මාර්ග, විදුලිය, වාරිමාර්ග, ප්‍රවාහනය, පාසල් වැනි යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමටද කටයුතු කෙරේ. අත්‍යාවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සමඟ ආගමික හා අධ්‍යාත්මික අවශ්‍යතා ගැන සලකා මෙහෙණි ආරාමයක් ඉදිකිරීමටත් කටයුතු කර ඇත. පෙර පාසල්, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන, පොදු ළිං, ඇතුල් මාර්ග යනාදී සමාජ යටිතල පහසුකම් ද ගම්වාසීන්ගේ පොදු යහපත පිණිස ඉදිකර දී ඇත.

ගජබාපුර ගම්මානයේ ඉදිකර ඇති නිවාස 82 කට තීන්ත ආලේපන කිරීමට අවශ්‍ය මුළු පිරිවැය ශ්‍රි ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාව විසින් එම ආයතනයේ සමාජ මෙහෙවරක් ලෙස සලකා දරන ලදි. Causeway Paints Lanka ආයතනය එම නිවාස සඳහා අවශ්‍ය තීන්ත පරිත්‍යාග කිරීම අගය කළයුතු කටයුත්තකි.

එකී නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන මෙන්ම සංවර්ධන කටයුතු සඳහා එම ප්‍රදේශය තුළ නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශය විසින් පමණක් රුපියල් මිලියන 276.0ක් වැය කොට ඇත. "මහින්ද චින්තන" ඉදිරි දැක්ම වැඩපිළිවෙලේ සඳහන් ආකාරයට අවතැන් වී නැවත පදිංචි කරනු ලැබු ප්‍රජාවට ස්ථිර නිවාස වැඩසටහනක් ලබා දීමට රජය සාර්ථක ප්‍රයත්නයක් දරා ඇත.

වැලිඔය තිරසාර නිවාස සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය සඳහා වැය වූ මුළු වියදම පිළිබද විස්තරයකාරණය පිරිවැය (රු: මි)
01 පළමු අදියරය යටකේ අලුතින් නිවාස 500ක් ඉදි කිරීම
160.00
02 අලුතින් මෙහෙණීයාරාමයක් ඉදිකිරීම
1.50
03 ළමුන් සඳහා ක්‍රිඩාපිටියක් තැනීම
0.28
04 කෘෂි ලිං 03ක් ඉදි කිරීම
0.80
05 වැසිකිලි 108ක් ඉදිකිරීම
6.09
06 පොදු ශාලාවක් ඉදිකිරීම
0.77
07 දෙවන අදියර යටතේ අලුතින් නිවාස 357ක් ඉදි කිරීම..
107.00
එකතුව
276.44