බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

English (United Kingdom)SinhalaTamil

කරුණාකර ඇතුල්වන්න

මෙහි ඇතුල් වීමෙන් නවතම සංවර්ධන පුවත් හා ව්‍යාපෘතීන් ගැන ඔබ දැනුවත් කළ හැක.

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා

current events

නැවත පදිංචි කිරීමේ,ප්‍රතිසංස්කරණ හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මහතා වවුනියාව නිරීක්ෂණය - 2015.06.20