බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

English (United Kingdom)SinhalaTamil

කරුණාකර ඇතුල්වන්න

මෙහි ඇතුල් වීමෙන් නවතම සංවර්ධන පුවත් හා ව්‍යාපෘතීන් ගැන ඔබ දැනුවත් කළ හැක.

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා

current events

ගරු අමාත්‍යතුමාගේ යාපනය,මුලතිව් සහ කිලිනොච්චි සංචාරය

යාපනය දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ රැස්වීම - 2015.06.29


වලිකාමම් උතුර නිරීක්ෂණය

මනිප්පායි හින්දු විදුහලේ විවෘත කිරීමේ උත්සවය-2015.06.30


ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේදී නියෝජ්‍ය මහ කොමසාරිස්තුමා හමුවීම - 2015.06.30

පලාලි අධි ආරක්ෂිත කලාපයේ ඇති වාසවිලන් ශ්‍රී ඥානවයිරාවර් කෝවිල වන්දනා කිරීම - 2015.06.30


මුලතිව් තන්නීර් ඌට්රු පිහිටි ඌට්රුකරි පිල්ලෙයාර් කෝවිලේ විවෘත කිරීමේ උත්සවය- 2015.07.01

මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා සමග රැස්වීම- 2015.07.01

නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු සම්බන්ධයෙන් කිලිනොච්චි දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති රැස්වීම - 2015.07.01