බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

English (United Kingdom)SinhalaTamil

කරුණාකර ඇතුල්වන්න

මෙහි ඇතුල් වීමෙන් නවතම සංවර්ධන පුවත් හා ව්‍යාපෘතීන් ගැන ඔබ දැනුවත් කළ හැක.

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා

Current Projects

නව ආදර්ශ ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය - කේපාපිලව්.

මුලතිව්, කේපාපිලවු ගම්මානයෙහි නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය ගරු ගුණරත්න වීරකෝන් මැතිතුමා විසින් 2012 නොවැම්බර් මස 02 වනදින මුලතිව්, කේපාපිලව් නව ආදර්ශ ගම්මාන සංවර්ධන ව්‍යපෘතිය උත්සවාකාරයෙන් ආරම්භ කරන ලදි.

වවුනියාව මැණික්ෆාම් සහන ගම්මානයේ ලැගුම්ගෙන සිටි පවුල් 165ක්, ඔවුන්ගේ මුල් වාසස්ථානය වන මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කේපාපිලවු ගම්මානයෙහි ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානය පිහිටුවා තිබීම හේතුවෙන් නැවත පදිංචි කිරීමට නොහැකි විය. මේ නිසා, නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශය විසින් මුලතිව් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ මුලතිව් ආරක්ෂක හමුදා මූලස්ථානයේ සහයෝගිතාව ඇතිව කේපාපිලවු ගම්මානයට ආසන්නව පිහිටි "සීනියාමෝට්ටයි" නම් ගම්මානයෙහි නව ආදර්ශ ගම්මානයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන ලදී.

මෙම ප්‍රතිස්ථාපනගත කිරීමේ ව්‍යපෘතිය යටතේ පවුල් 165 ක් සඳහා අදියර දෙකක් යටතේ නිවාස ඉදිකිරීමට නියමිතයි. මෙම නිවාස වලට අමතරව පොඳු ළිං 05ක්, නළ ලිං 10ක්, වැසිකිලි 165ක්, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථානයක්, පෙර පාසලක් සහ කි.මී. 10 ක් දිග අභ්‍යන්තර මාර්ගයක් රු. මි. 111.5 ක් වියදමින් ඉදිකිරීමට නියමිතයි. මෙම නිවාස සහ සෙසු පහසුකම් ඉදිකිරීමේ කටයුතු සඳහා මුලතිව් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව පෙරමුණ ගෙන කටයුතු කරයි.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ කේපාපිලවු ගම්මානයේ ඉදි වූ නව ආදර්ශ ගම්මානයේ පළමු අදියරය නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය ගරු ගුණරත්න වීරකෝන් මැතිතුමාගේ සුරතින් 2013 මාර්තු මස 16 වන දින පෙ.ව. 10.00ට උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කරන ලදී. මෙම අවස්ථාවට නැවත පදිංචි කිරීමේ නියොජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු විනායගමූර්ති මුරලිතරන් මැතිතුමාද සහභාගි වී සිටියේය. මෙම ව්‍යපෘතියේ දෙවන අදියරය යටතේ ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇති නිවාස 101ක් සඳහා මෙම අවස්ථාවේදී මුල්ගල් තබන ලදී.

මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කයේ - කේපාපිලවු නිවාස ව්‍යපෘතිය - ප්‍රතිලාභී නාම ලේඛනය

කියවීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

2013 ව්‍යපෘතිය සඳහා වූ ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම

බාගත කිරීම සඳහා මෙහි ක්ලික් කරන්න

කේපාපිලව් නව ආදර්ශ ගම්මාන ව්‍යපෘතිය සදහා වැයවූ මුළු වියදම:


මේ දක්වා දරන ලද මුළු වියදම (2013.03.16)


අනු අංකය විස්තරය එකතුව තත්වය
1 පෙර පාසල් ගුරු වැටුප 120,000.00 ගෙවන ලදී.
2 නිවාස 50ක් ඉදිකිරීම 18,750,000.00 සම්පුර්ණ කර ඇත.
3 අභ්‍යන්තර මාර්ග 1,110,000.00 ක්‍රියාත්මකව පවතී.
4 මට්ටම් කිරීම 939,000.00 සම්පුර්ණ කර ඇත.
5 නල ළිං හා ළිං 7,594,760.00 සම්පුර්ණ කර ඇත.
6 කැලෑ එළිපෙහෙලි කිරීම 640,000.00 සම්පුර්ණ කර ඇත.
7 නිවාස 106 ක් ඉදි කිරීම 6,400,000.00 ක්‍රියායාත්මකව පවතී.
මුළු වියදම 35,553,760.00


ඡායාරූප ගැලරිය