බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ,පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම සහ හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ශ්‍රී ලංකාව

English (United Kingdom)SinhalaTamil

කරුණාකර ඇතුල්වන්න

මෙහි ඇතුල් වීමෙන් නවතම සංවර්ධන පුවත් හා ව්‍යාපෘතීන් ගැන ඔබ දැනුවත් කළ හැක.

වාර්ෂික ප්‍රගති වාර්තා

නැවත පදිංචි කළ පවුල් අතර පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම

Current Projects


උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වල නැවත පදිංචි කළ ප්‍රජාවන් අතර පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සදහා නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශය විසින් ආරම්භ කළ ඉහත ව්‍යාපෘතිය මේ වන විට සාර්ථක ප්‍රගතියක් ලබා ඇත. මෙම ව්‍යාපෘතිය නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍ය එම්. එච්. ගුණරත්න වීරකෝන් මහතා විසින් 2013 මාර්තු මස 24 වන දින මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ කීරාන් ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාශයේ දී ආරම්භ කරන ලදී. දිවයිනේ උතුරු නැගෙනහිර දිස්ත්‍රික්කයේ ආවරණය වන මෙම ව්‍යාපෘතිය සදහා නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශය විසින් රු. දශලක්ෂ 150.0 ක මුදලක් වෙන් කර ඇත.

30 වසරක දීර්ඝ කාලයක් පැවති ගැටුම්කාරී වාතාවරණයකින් පීඩා විඳි අභිනවයෙන් නැවත පදිංචි කළ ප්‍රජාවන් අතර පානීය ජලය සහ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම එම ව්‍යාපෘතියේ අරමුණයි. ජන හා සංඛ්‍යාලේඛණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2012 වර්ෂයේ ප්‍රකාශයට පත්කර ඇති ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛණ දත්ත වලට අනුව, උතුරු පළාතේ මුලතිව් දිස්ත්‍රික්කය සහ නැගෙනහිර පළාතේ මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ, දිවයිනේ සනීපාරක්ෂක පහසුකම් අඩුම දිස්ත්‍රික්කය වේ.

මෙම තත්වය හදුනාගැනීමෙන් අනතුරුව මෙම දිස්ත්‍රික්ක දෙකෙහි සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සදහා පිළිවෙලින් රු. දශලක්ෂ 28.56ක් සහ රු. දශලක්ෂ 20.0ක මුදලක් වෙන් කර දී තිබේ.

මෙම ව්‍යාපෘතියේ පළමු අදියර 2013 දී අවසන් වන අතර ඒ යටතේ නව සනීපාරක්ෂක ඒකක 1663 ක් ඉදිකර ඇත. එයට අමතර වශයෙන් ලිං 81 ක් ද ඉදිකරනු ලැබීය. මෙම ව්‍යාපෘතියේ දෙවන අදියර යටතේ 2014 වර්ෂයේදී නව සනීපාරක්ෂක ඒකක 2182ක් ද ඉදිකරනු ලැබීය.එමෙන්ම, පානීය ජල හා සනීපාරක්ෂක යන අංශ වල උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වල සමස්ත අවශ්‍යතාවයන් නැවත පදිංචි කිරීමේ අමාත්‍යංශය විසින් අදාළ දිස්ත්‍රික්කයේ ලේකම්වරු සමග සම්බන්ධ වීමෙන් දැන් හඳුනාගෙන ඇත. එලෙස එක්රැස් කරගත් තොරතුරු පදනම්ව පශ්චාත් නැවත පදිංචි කිරීමේ වකවානුවේ දී අවශ්‍ය ලෙස තවදුරටත් හදුනාගත් පානීය ජල හා සනීපාරක්ෂක පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සදහා 2015 වර්ෂයට ද වැඩිදුරටත් ප්‍රතිපාදන සැලසීමට අපේක්ෂිතය.